KV logo

Algemene Voorwaarden

KV logo

Home
Wie zijn wij?
De werkplaats
Occasions
Wij zoeken ...
Algemene Voorwaarden
REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 10 – De opdracht.
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door KV Autotechniek schriftelijk is bevestigd.
Artikel 11 – Prijsopgave en termijn.
11.1 De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en KV Autotechniek een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal KV Autotechniek contact met opdrachtgever op nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van KV Autotechniek voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
11.2 Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zal KV Autotechniek de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.
Artikel 12 – De rekening.
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
Artikel 13 – Stallingkosten.
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan KV Autotechniek een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.
Artikel 14 – Retentierecht.
14.1 KV Autotechniek kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
a.de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
b.de opdrachtgever de kosten van eerdere door KV Autotechniek verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
c.de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit een contractuele relatie met KV Autotechniek niet of niet geheel heeft voldaan.
14.2 KV Autotechniek kan het retentierecht ook uitoefenen indien een geschil ter zake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.
Artikel 15 – Vervangen onderdelen.
15.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
15.2 In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van KV Autotechniek, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Artikel 16 – Schadetaxatie.
Indien KV Autotechniek een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan KV Autotechniek wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met KV Autotechniek wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.
Algemeen
Definities
Koop en verkoop
Reparatie en onderhoud
Garantie
Algemene bepalingen
Algemene voorwaarden