KV logo

Algemene Voorwaarden

KV logo

Home
Wie zijn wij?
De werkplaats
Occasions
Wij zoeken ...
Algemene Voorwaarden
KOOP EN VERKOOP
Artikel 3 – De aanbieding.
De aanbieding van KV Autotechniek wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is, indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische en mondelinge aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door KV Autotechniek schriftelijk is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.
Artikel 4 – De overeenkomst.
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst wordt een afschrift aan de koper verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
Artikel 5 – De inhoud van de overeenkomst.
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
b. de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of niet-vast overeengekomen prijs is;
c. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
d. de afleveringskosten van de auto;
e. de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
f. de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
g. de wijze van betaling.
Artikel 6 – Prijswijzigingen.
6.1 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege, worden zowel in de vast als niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor te allen tijde doorberekend.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 mogen naast de bovenvermelde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor worden doorberekend.
6.3 De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door KV Autotechniek plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst en de wijziging meer bedraagt dan 10% van de hoofdsom. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
Artikel 7 – Risico.
Eventuele schade aan de auto is tot het tijdstip van de feitelijke levering voor rekening van de verkoper. De eventueel in te kopen auto is pas eigendom van de KV Autotechniek, zodra de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de auto voor rekening en risico van de verkoper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
Artikel 8 – De overschrijding van de leveringstermijn.
8.1 Bij overschrijding van de leveringstermijn van de auto kan KV Autotechniek de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft KV Autotechniek het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
8.2 Indien de verkoper toerekenbaar tekort schiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan KV Autotechniek vergoeding verlangen van de geleden schade.
8.3 Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn heeft KV Autotechniek het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
8.4 Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel KV Autotechniek als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 9 – Annulering.
9.1 De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of KV Autotechniek in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering KV Autotechniek alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Daarnaast is koper administratiekosten verschuldigd ten bedrage van 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen de schadevergoeding danwel administratiekosten niet heeft betaald, heeft KV Autotechniek het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op annulering. Op de verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding en/of administratiekosten is art.19 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
9.2 De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan KV Autotechniek is geleverd.
Algemeen
Definities
Koop en verkoop
Reparatie en onderhoud
Garantie
Algemene bepalingen
Algemene voorwaarden