KV logo

Algemene Voorwaarden

KV logo

Home
Wie zijn wij?
De werkplaats
Occasions
Wij zoeken ...
Algemene Voorwaarden
GARANTIE
Artikel 17 – Garantie op auto’s en onderdelen/-toebehoren
17.1 Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 18 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 18 zorgt KV Autotechniek ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
17.2 Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in art.17.1.
17.3 Op gebruikte auto’s met een aankoopbedrag van meer dan €3500,- verleent KV Autotechniek garantie, die hij nader schriftelijk vastlegt, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie.
17.4 KV Autotechniek vermeldt de kilometerstand op de koopovereenkomst. KV Autotechniek staat ervoor in dat de op de overeenkomst vermelde stand redelijk is in relatie tot de leeftijd van de auto, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze afwijkend is in relatie tot de leeftijd van de auto, en de koper hier uitdrukkelijk schriftelijk voor tekent en mee instemt.
17.5 Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
17.6 Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar inférieure wegen, inférieure brandstof etc.).
Artikel 18 – Reparatie- en onderhoudsgarantie
18.1 KV Autotechniek garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van een niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door KV Autotechniek uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
18.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
18.3 De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na het constateren van de gebreken KV Autotechniek daarvan in kennis stelt;
b. KV Autotechniek niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder toestemming van KV Autotechniek werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door KV Autotechniek verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in het buitenland noodzakelijk is vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op de basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van KV Autotechniek geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
Algemeen
Definities
Koop en verkoop
Reparatie en onderhoud
Garantie
Algemene bepalingen
Algemene voorwaarden