KV logo

Algemene Voorwaarden

KV logo

Home
Wie zijn wij?
De werkplaats
Occasions
Wij zoeken ...
Algemene Voorwaarden
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 19 De betaling
19.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of onderdelen of na de verrichtte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door KV Autotechniek aangegeven bank- of girorekening op of voor het tijdstip van levering. KV Autotechniek kan met koper uitdrukkelijk en schriftelijk een ander moment van betaling overeenkomen.
19.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door KV Autotechniek uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen.
19.3 Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is KV Autotechniek gerechtigd incassokosten te berekenen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die KV Autotechniek in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. KV Autotechniek is te allen tijde gerechtigd de werkelijke incassokosten in rekening te brengen.
19.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van KV Autotechniek zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Ook al is de auto niet in eigendom op de koper overgegaan, is de koper desalniettemin verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. KV Autotechniek zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper KV Autotechniek voor aanspraken, die derden op KV Autotechniek zouden hebben en die in verband kunnen worden gebracht met gemaakte eigendomsvoorbehoud.
Artikel 21 Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 22 Toepasselijk recht & geschillen
22.1 Op deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen koper en verkoper is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
22.2 De rechter in de vestigingsplaats van KV Autotechniek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KV Autotechniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
22.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 23 Persoonsgegevens
23.1 De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld orderbevestiging worden door KV Autotechniek verwerkt mogelijk in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand deze verwerking kan KV Autotechniek:
a. de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, b. koper/-opdrachtgever een optimale service geven,
c. hem tijdig voorzien van actuele auto informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
23.2 Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij KV Autotechniek aan te tekenen verzet gehonoreerd.
Artikel 24 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
24.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst.
Algemeen
Definities
Koop en verkoop
Reparatie en onderhoud
Garantie
Algemene bepalingen
Algemene voorwaarden